ZŠ a MŠ Skočice

Školské poradenské pracoviště

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SKOČICE, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, SKOČICE 98, 334 01 Přeštice

Telefon : 705 108 094         e-mail: zsskocice@seznam.cz         Datová schránka: 858vkhq

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÝ SYSTÉM

Poradenský systém :

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. a zabezpečuje službu na škole diagnostického a poradenského charakteru.  ŠPP jsou popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Poradenský systém můžeme rozdělit do dvou pilířů:

 • na školní úrovni je zastoupen školským poradenským pracovištěm dále ŠPP, které je přímo ve škole a jeho pracovníci jsou v každodenním kontaktu s žáky, jsou schopni reagovat rychle a bezprostředně na každodenní situace.
 • dalším stupněm jsou školská poradenská zařízení, která již stojí mimo školy samotné a zahrnují pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.
 • Mimo tuto soustavu školských zařízení sem ještě patří odbory sociálně-právní ochrany dítěte, které jsou součástí sociálních odborů jednotlivých obcí a jejichž pracovníci rovněž velice často spolupracují se všemi zde představenými organizacemi.

Školské poradenské pracoviště ( ŠPP)  na naší škole je  tvořeno:

Výchovným poradcem a školním metodikem prevence Mgr. Markétou Šobrovou

Kontakt: zsskocice@seznam.cz

(na velkých školách jsou součástí i školní speciální pedagogové a školní psychologové).

Smyslem služeb, které poskytuje naše školního poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Základním účelem tohoto pracoviště je bezplatné poskytování pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Za poskytování služeb odpovídá ředitelka školy.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními např.:

● Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – zaměřující se především na poruchy učení u dětí a na kariérní poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-jih. Částkova 78, 326 00 Plzeň. E mail poradnajih@pepor-plzen.cz. Telefon 377468172

● Speciálně pedagogická centra (SPC) – zaměřují se na konkrétní zdravotní problémy (centra pro děti s poruchou zraku, sluchu, chování, centra pro autisty apod.

SPC Vejprnická 56, pavilon č.7, Plzeň Skvrňany 318 00, E – mail spchey@gmail.com.
Telefon 377383534, 377308119

 

Rozsah poradenských služeb zpracovalo vedení školy.  

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • Podpora a poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • primární prevence sociálně patologických jevů,
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo podmínek,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence (doučování) při problémech žáků.

Dokumentace ŠPP

Škola je povinna vést o poskytovaných službách dokumentaci. Dokumentace o žádostech o službu, o provedených vyšetřeních, jejich výsledcích, opatřeních a doporučeních, dále o součinnosti s jinými školskými zařízeními a orgány veřejné moci.

Výchovný poradce :

Výchovný poradce poskytuje zejména: přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání. Podporu při volbě povolání a kariérové poradenství.

Školní metodik prevence provádí zejména:

Záchyt signálů rizikového chování; individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání; koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování žáků, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování; poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

V případě podezření si nejprve přečtětě Návrh postupu řešení šikany - pro rodiče .