ZŠ a MŠ Skočice

O nás

Naše škola chce poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Je otevřena všem dětem, rodičům a veřejnosti. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti.

Hlavními principy je:

 • Dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. Vést žáky k celoživotnímu učení, využít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit u nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z odvedené práce.
 • Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany mezi žáky, bojovat proti vandalismu.
 • Využít individuálních schopností k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku, mít pocit odpovědnosti.
 • Vést žáky k propojení získaných poznatků s praktickým životem, podporovat vztah k přírodě.
 • Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě, vést je k vytvoření vlastního názoru, k podílení se na řešení problému.
 • V souvislosti s novou informatikou využívat ve výuce digitální technologie.
 • Vytvářet rodinnou atmosféru, pohodu a zdravé prostředí pro učení.

Jak a s čím pracujeme

 • Věnujeme se předčtenářskému období a pracujeme ve čtenářských dílnách.
 • Připravujeme pro děti zábavné projekty.
 • Učíme děti lásce k prostředí, ve kterém vyrůstají.
 • Připravujeme zážitkové a motivující programy.
 • Spolupracujeme s obcí a okolními spolky.
 • Učíme zdravému životnímu stylu a šetrnému přístupu k přírodě.
 • Připravujeme děti ze školky na práci ve škole.
 • Zajišťujeme prevenci a nápravu specifických poruch učení.
 • Učíme respektu k odlišnosti druhých.
 • Používáme alternativní vyučovací metody a přístupy.
 • Škola je vybavena pomůckami a digitální technologií na dobré úrovni.

Naše vize

            Škola ve Skočicích je školou, kam chodí rády děti nejen ze spádového obvodu. Všichni učitelé vytvářejí ve škole podmínky podporující efektivní práci. Rozpoznají speciální potřeby žáků a v úzké spolupráci s rodiči dovedou rozvíjet nadání žáků. Zároveň učitelé citlivě a trpělivě pracují na nápravě nedostatků.

            Rodiče jsou aktivní součástí školy, pravidelně konzultují s učiteli vzdělávací potřeby svých dětí a vytvářejí jim podnětné prostředí pro jejich rozvoj. Rodiče uznávají učitele jako odborníky na vzdělávání svých dětí.

            Každý žák pracuje na svém rozvoji a zároveň dokáže spolupracovat a být přátelský k ostatním žákům. Jsme školou, kde je pohodová atmosféra.